Algemene voorwaarden

Het staat een ieder vrij gebruik te maken van deze website met dien verstande dat men zich als bezoeker slechts heeft te confirmeren aan het in onze disclaimer gestelde. Voor wie op deze website restanten wil plaatsen gelden aansluitend de navolgende algemene voorwaarden.

  1. deze website is eigendom van Bruijnes Beheer BV, handelend onder de naam BON Media BV.
  2. deze algemene voorwaarden zoals op deze website gepubliceerd vervangen alle eerdere door ons gepubliceerde versies van onze algemene voorwaarden.
  3. op deze algemene voorwaarden is bij uitsluiting van al het andere en overige het Nederlands recht van toepassing.
  4. daar waar onze algemene voorwaarden in strijd zijn met het Nederlands recht prevaleert het bij wet gestelde. In geval zich een niet in der minne te schikken dispuut voordoet zullen partijen dit ter beslechting voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

De plaatsing van restanten

  1. het is een ieder toegestaan restanten op deze website te plaatsen, mis en voor zover het restanten betreft die in een goede staat verkeren en door derden (nog) kunnen worden gebruikt danwel verbruikt.